ผลงานครู
ชื่อผลงาน : วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ Best Practice
ชื่ออาจารย์ : ดร.นุชนาถ สอนสง
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 27 พ.ค. 2566,18:10  อ่าน 2 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รางวัลผู้บริหารดีเด่น ส.บ.ม.ท สมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งประเทศไทย
ชื่ออาจารย์ : ดร.นุชนาถ สอนสง
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 27 พ.ค. 2566,18:04  อ่าน 7 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รางวัลคนดี ศรีกาญจน์ศึกษา
ชื่ออาจารย์ : ดร.นุชนาถ สอนสง
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 27 พ.ค. 2566,18:00  อ่าน 7 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูต้นแบบการจัดการเรียนรู้แบบออนไลน์ ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาญจนบรี
ชื่ออาจารย์ : นายศุภโชค เอียงอ่อน
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 09 ส.ค. 2564,21:22  อ่าน 358 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูต้นแบบการจัดการเรียนรู้แบบออนไลน์ ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาญจนบรี
ชื่ออาจารย์ : นายเกรียงศักดิ์ ศรีบุญเรือง
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 09 ส.ค. 2564,21:21  อ่าน 381 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูต้นแบบการจัดการเรียนรู้แบบออนไลน์ ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาญจนบรี
ชื่ออาจารย์ : นางสาวไอลดา เทียมทอง
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 09 ส.ค. 2564,21:21  อ่าน 383 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูต้นแบบการจัดการเรียนรู้แบบออนไลน์ ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาญจนบรี
ชื่ออาจารย์ : นายชาญชัย คูณทา
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ
โพสเมื่อ : 09 ส.ค. 2564,21:20  อ่าน 428 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูต้นแบบการจัดการเรียนรู้แบบออนไลน์ ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาญจนบรี
ชื่ออาจารย์ : นางสาวรัตนา เวทการ
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 09 ส.ค. 2564,21:20  อ่าน 350 ครั้ง
รายละเอียด..