โรงเรียนนิวิฐราษฏร์อุปถัมภ์
222 หมู่ 2  ตำบลสนามแย้  อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี 70190
เบอร์โทรศัพท์ 034691166
คณะผู้บริหาร

ดร.นุชนาถ สอนสง
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางสาวมนตรา ยังสบาย
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
อีเมล์ : Lookkaewmontra@outlook.com