โรงเรียนนิวิฐราษฏร์อุปถัมภ์
222 หมู่ 2   ตำบลสนามแย้  อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี 70190
เบอร์โทรศัพท์ 034691166
กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายวงศกร พัฒนศรี
ครู
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นางสาวอรุณวรรณ วันสิม
ครู