โรงเรียนนิวิฐราษฏร์อุปถัมภ์
222 หมู่ 2  ตำบลสนามแย้  อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี 70190
เบอร์โทรศัพท์ 034691166
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

นางธัญญา แสนเลิศ
ครูผู้ช่วย
หัวหน้ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน