กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

นางสาวจุฑามาศ มหัทธนะประดิษฐ์
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/1
อีเมล์ : ajjoom16@gmail.com