โรงเรียนนิวิฐราษฏร์อุปถัมภ์
222 หมู่ 2  ตำบลสนามแย้  อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี 70190
เบอร์โทรศัพท์ 034691166
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

นายศรัณย์ กัณทาทรัพย์
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

นางอภิญญา เชียงทอง
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวจุฑามาศ มหัทธนะประดิษฐ์
ครูผู้ช่วย