โรงเรียนนิวิฐราษฏร์อุปถัมภ์
222 หมู่ 2  ตำบลสนามแย้  อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี 70190
เบอร์โทรศัพท์ 034691166
คณะกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : นายทวีป เปาอินทร์
ตำแหน่ง : ประธานกรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวสุวรรณา พึ่งไทย
ตำแหน่ง : ผู้แทนครู
ชื่อ-นามสกุล : นางณราภรณ์ บัณฑิตทอง
ตำแหน่ง : ผู้แทนผู้ปกครอง
ชื่อ-นามสกุล : นายสถาพร เชียงกา
ตำแหน่ง : ผู้แทนองค์กรชุมชน
ชื่อ-นามสกุล : นายแสน เปรมศักดิ์
ตำแหน่ง : ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ชื่อ-นามสกุล : นายไพโรจน์ พุฒศรี
ตำแหน่ง : ผู้แทนศิษย์เก่า
ชื่อ-นามสกุล : พระใบฎีกาทม ขนติสาโร
ตำแหน่ง : ผู้แทนองค์กรศาสนา
ชื่อ-นามสกุล : พระสังวาล คุณวโร
ตำแหน่ง : ผู้แทนองค์กรศาสนา
ชื่อ-นามสกุล : นางเนาวนิตย์ ชูสังข์
ตำแหน่ง : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : ร.ต.ท.อรุ คําสุ
ตำแหน่ง : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นายณัฐพล ทองร้อยยศ
ตำแหน่ง : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นางนิลวรรณ ปักษาสุวรรณ
ตำแหน่ง : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นางอําพา ปลาทอง
ตำแหน่ง : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นายสมเกียรติ โรจน์เจริญชัย
ตำแหน่ง : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นางนุชนาถ สอนสง
ตำแหน่ง : กรรมการและเลขานุการ