โรงเรียนนิวิฐราษฏร์อุปถัมภ์
222 หมู่ 2  ตำบลสนามแย้  อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี 70190
เบอร์โทรศัพท์ 034691166
กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางสาวปรางทิพย์ จำเริญรัตน์พันธ์ุ
ครู
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นายนพสรรค์ ฉวีรัตน์
ครูผู้ช่วย

นายศุภโชค เอียงอ่อน
ครูผู้ช่วย

นางสาวชิวาพร กาญจคช
ครู Teach for thailand