โรงเรียนนิวิฐราษฏร์อุปถัมภ์
222 หมู่ 2  ตำบลสนามแย้  อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี 70190
เบอร์โทรศัพท์ 034691166
กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางสาวไอลดา เทียมทอง
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางสาวสุวรรณา พึ่งไทย
ครูชำนาญการพิเศษ