โรงเรียนนิวิฐราษฏร์อุปถัมภ์
222 หมู่ 2   ตำบลสนามแย้  อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี 70190
เบอร์โทรศัพท์ 034691166
กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางสาวไอลดา เทียมทอง
ครู
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางสาวสุวรรณา พึ่งไทย
ครูชำนาญการพิเศษ


ครูอัตราจ้าง