โรงเรียนนิวิฐราษฏร์อุปถัมภ์
222 หมู่ 2   ตำบลสนามแย้  อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี 70190
เบอร์โทรศัพท์ 034691166
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสาวนฤชล สุขนิธิยา
ครู
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นายอภิสิทธิ์ มนต์พฤกษา
ครูผู้ช่วย

นางสาวสัมมาวดี สันตยารมย์
ครู Teach for thailand