โรงเรียนนิวิฐราษฏร์อุปถัมภ์
222 หมู่ 2  ตำบลสนามแย้  อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี 70190
เบอร์โทรศัพท์ 034691166
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสาววราภรณ์ อ่อนน้อย
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสาวนฤชล สุขนิธิยา
ครู คศ.1

นายอภิสิทธิ์ มนต์พฤกษา
ครู คศ.1

นายศานติ ฟักหอม
ครูทิชฟอร์ไทยแลนด์