โรงเรียนนิวิฐราษฏร์อุปถัมภ์
222 หมู่ 2  ตำบลสนามแย้  อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี 70190
เบอร์โทรศัพท์ 034691166
กลุ่มสาระฯศิลปะ

นายชาญชัย คูณทา
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ

นางสาวนวพัชญ์ ฉีดจันทร์
ครู

นางสาววิไลลักษณ์ ชิดปลัด
ครู