โรงเรียนนิวิฐราษฏร์อุปถัมภ์
222 หมู่ 2  ตำบลสนามแย้  อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี 70190
เบอร์โทรศัพท์ 034691166
ข้อมูลนักเรียน
ปีการศึกษา 2564
 
ระดับชั้นมัธยมต้น ชาย หญิง รวม จำนวนห้อง
มัธยมศึกษาปีที่ 1        
มัธยมศึกษาปีที่ 2        
มัธยมศึกษาปีที่ 3        
รวมระดับชั้นมัธยมต้น        
ระดับชั้นมัธยมปลาย ชาย หญิง รวม จำนวนห้อง
มัธยมศึกษาปีที่ 4        
มัธยมศึกษาปีที่ 5        
มัธยมศึกษาปีที่ 6        
รวมระดับชั้นมัธยมปลาย        
รวมทั้งหมด