โรงเรียนนิวิฐราษฏร์อุปถัมภ์
222 หมู่ 2  ตำบลสนามแย้  อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี 70190
เบอร์โทรศัพท์ 034691166
กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางภัณฑิรา จงอ่อน
ครูชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

นายเกรียงศักดิ์ ศรีบุญเรือง
ครูผู้ช่วย