โรงเรียนนิวิฐราษฏร์อุปถัมภ์
222 หมู่ 2   ตำบลสนามแย้  อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี 70190
เบอร์โทรศัพท์ 034691166
คณะกรรมการนักเรียน
รอบันทึกข้อมูลจากเจ้าหน้าที่