โรงเรียนนิวิฐราษฏร์อุปถัมภ์
222 หมู่ 2   ตำบลสนามแย้  อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี 70190
เบอร์โทรศัพท์ 034691166
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาวลัดดา ผลหมั่น
ครู
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางปริชาติ พงษ์อัคคศิรา
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวรัตนา เวทการ
ครู

นายอานุภาพ พึ่งอุบล
ครูผู้ช่วย

นางเสาวนีย์ คูณทา
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวนภัชรษร ศรีภุมมา
ครู

นางสาวธรณ์ธันย์ เลือดทหาร
พนักงานราชการ