โรงเรียนนิวิฐราษฏร์อุปถัมภ์
222 หมู่ 2  ตำบลสนามแย้  อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี 70190
เบอร์โทรศัพท์ 034691166
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาวรัตนา เวทการ
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางปริชาติ พงษ์อัคคศิรา
ครูชำนาญการพิเศษ

นายอานุภาพ พึ่งอุบล
ครูผู้ช่วย

นางเสาวนีย์ คูณทา
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวนภัชรษร ศรีภุมมา
ครู