โรงเรียนนิวิฐราษฏร์อุปถัมภ์
222 หมู่ 2  ตำบลสนามแย้  อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี 70190
เบอร์โทรศัพท์ 034691166
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาวรัตนา เวทการ
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/3
อีเมล์ : r.wethakan@gmail.com

นางปริชาติ พงษ์อัคคศิรา
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/1
อีเมล์ : lumtan24@gmail.com

นายอานุภาพ พึ่งอุบล
ครูผู้ช่วย
อีเมล์ : poll7777@hotmail.com

นางเสาวนีย์ คูณทา
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวนภัชรษร ศรีภุมมา
ครู