โรงเรียนนิวิฐราษฏร์อุปถัมภ์
222 หมู่ 2  ตำบลสนามแย้  อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี 70190
เบอร์โทรศัพท์ 034691166
ภาพกิจกรรม
นิเทศ ติดตาม
ในวันพฤหัสบดีที่ 24 มิถุนายน 2564 เวลา 13:00น. โรงเรียนนิวิฐราษฎร์อุปถัมภ์ ได้รับการนิเทศ ติดตาม การจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 มีผู้เข้ารับการนิเทศ ดร.นุชนาถ สอนสง ผู้อำนวยการโรงเรียน นางสาวมนตรา ยังสบาย รองผู้อำนวยการโรงเรียน หัวหน้างานทั้ง 4 ฝ่าย หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้และผู้รับผิดชอบงานที่เกี่ยวข้อง โดยคณะนิเทศดังนี้ นายพยนต์ ขำขจร ผู้อำนวยการโรงเรียนพนมทวนชนูปถัมภ์ นางวิชญานี บุญทวี ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้าฯ และดร.ขวัญจิรา เจ็กภูเขียว ผู้อำนวยการโรงเรียนพนมทวนพิทยาคมฯ ซึ่งการนิเทศครั้งเพื่อติดตามความพร้อมของโรงเรียนการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปี การศึกษา 2564 เพื่อทราบความพร้อม ปัญหาและอุปสรรค รวมทั้งการแก้ไขปัญหาต่างๆ และข้อเสนอแนะ แนวทางส่งเสริมสนับสนุนโรงเรียนให้เกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
โพสเมื่อ : 28 มิ.ย. 2564,12:57   อ่าน 1200 ครั้ง