ภาพกิจกรรม
ประชุมประจำเดือนเมษายน
วันที่ 9 เมษายน 2564 เวลา13:30น.
ผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนนิวิฐราษฎร์อุปถัมภ์ร่วมประชุมระจำเดือนเมษายน 2564 ประชุมก่อนปิดภาคเรียนในวาระต่างๆดังนี้
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
1.1 นโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
1.2 ความปลอดภัยในสถานศึกษา
1.3 การทำโทษ การละเมิดสิทธิเด็ก
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 3
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอให้ที่ประชุมทราบ
4.1 การเลื่อนเงินเดือน
4.2 การอยู่เวรรักษาการณ์
4.3 การปฏิบัติหน้าที่ราชการประจ าวัน
4.4 การไปราชการ
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา
- การตั้งกรรมการสถานศึกษาชุดใหม่
- การสร้างห้องพยาบาล
- ทำสัญญาณอินเทอร์เน็ต
- จัดซื้อคอมพิวเตอร์และทีวีประจำห้องเรียน
- การปรับคำสั่งมอบหมายให้ข้าราชการครูบุคลากรปฏิบัติงานในหน้าที่
ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องแจ้งให้ทราบจากฝ่ายต่างๆ

โพสเมื่อ : 09 เม.ย. 2564,19:08   อ่าน 624 ครั้ง