ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
กลุ่มบริหารงานงบประมาณ
>เอกสารงานงบประมาณ 64279
กลุ่มบริหารงานทั่วไป
กจ.นรอ.12 แบบบันทึกพฤติกรรมนักเรียน (ตัด/เพิ่มคะแนน) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 102.55 KB 20737
กจ.นรอ.11 เอกสารฝ่ายกิจการนักเรียน ปีการศึกษา 2565 แบบกำหนดภารกิจบำเพ็ญประโยชน์ (แนบรูปภาพ) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 90 KB 20728
กจ.นรอ.10 เอกสารฝ่ายกิจการนักเรียน ปีการศึกษา 2565 แบบกำหนดภารกิจบำเพ็ญประโยชน์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 93.02 KB 20717
กจ.นรอ.9 บันทึกการแจ้งและเชิญผู้ปกครองนักเรียน เมื่อตัดคะแนนพฤติกรรมถึงคะแนน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 39.06 KB 20719
กจ.นรอ.8 ขอเชิญผู้ปกครองเข้าร่วมประชุมเพื่อแก้ไขพฤติกรรมนักเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 58.02 KB 20716
กจ.นรอ.7 บันทึกการแจ้งและเชิญผู้ปกครองนักเรียน เมื่อตัดคะแนนพฤติกรรมถึง 50 คะแนน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 43.26 KB 20715
กจ.นรอ.6 ขอเชิญผู้ปกครองเข้าร่วมประชุมเพื่อแก้ไขพฤติกรรมนักเรียน (50 คะแนน) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 55.73 KB 20714
กจ.นรอ.5 บันทึกการแจ้งผู้ปกครองนักเรียน เมื่อตัดคะแนนพฤติกรรมถึง 30 คะแนน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 43.07 KB 20716
กจ.นรอ.4 ขอแจ้งพฤติกรรมนักเรียน และการตัดคะแนนให้ผู้ปกครองทราบ (30 คะแนน) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 103.11 KB 20720
กจ.นรอ.3 ใบขออนุญาตออกนอกโรงเรียนนิวิฐราษฎร์อุปถัมภ์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 106 KB 20719
กจ.นรอ.2 ขออนุญาตให้นักเรียนในปกครองมาโรงเรียนสาย Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 46.17 KB 20721
กจ.นรอ.1 ขออนุญาตให้นักเรียนในปกครองไว้ผมยาว/สั้น Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 47.47 KB 20717
แบบรายงานการประชุม Word Document ขนาดไฟล์ 17 KB 57863
แบบหนังสือรับรองชั้นความลับ Word Document ขนาดไฟล์ 38.56 KB 57857
แบบประกาศโรงเรียนนิวิฐราษฎร์อุปถัมภ์ Word Document ขนาดไฟล์ 35.58 KB 57863
แบบหนังสือประทับตรา Word Document ขนาดไฟล์ 35.59 KB 57864
แบบหนังสือภายนอกชั้นความลับ Word Document ขนาดไฟล์ 35.86 KB 57856
แบบฟอร์มคำสั่งโรงเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 54.32 KB 57862
บันทึกข้อความ Word Document ขนาดไฟล์ 39.5 KB 57858
งานพัสดุ
ร่างขอบเขตของงาน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 490.32 KB 146602